همبرگر

کاشانه مهر

مواد لازم برای نان همبرگر

آرد

خمیر مایه

شکر

بهبود دهنده

آب 

مواد همبرگر

گوضت چرخ کرده

ادویه

روغن

 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۷ دی ۱۳۹۶