باغات قصردشت

بازتاب

گفتگو با آقای جواد بهادری مدیر کل شهرسازی و آقای داریوش مختاری کارشناس مدیریت آب در رابطه با باغات قصر دشت

بازتاب شنبه ها ساعت 21:05
۱ بهمن ۱۳۹۶