مدرسه

مستند

این مستند جمعی از دانش آموزان و معلمان دبستان احمدی که یکی از دبستان های قدیمی شیرازدر فلکه ی خاتون  است 
دانش آموزان این مدرسه با گذشت حدود 30 سال از زمان تحصیل هنوز جمعه ی اول هر ماه با هم دیدار می کنند.

مستند های تولیدی مرکز فارس
۴ آبان ۱۳۹۵