دکتر صفایی و دست آور های علمی ایشان

صبح دلگشا

گفتگو با جناب آقای حمیدرضا صفایی مخترع و  دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز در خصوص دست آورد های علمی و اختراعات ایشان در برنامه صبح پارسی

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:45
۴ بهمن ۱۳۹۶