نگاه روز-تعاون

برنامه های تلویزیونی

گفتگو با جناب آقای مختاری مدیر کل اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در برنامه نگاه روز

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۴ بهمن ۱۳۹۶