آنوریسم مغزی

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر رحمانیان متخصص مغر و اعصاب و عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز پیرامون انوریسم  مغزی

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۵ بهمن ۱۳۹۶