دارو و نسخه

شمعدونی

طنز اصغر آقو و داستان استفاده بی رویه از دارو در برنامه شمعدونی

برنامه شمعدونی
۵ بهمن ۱۳۹۶