پیشنوک

خودمونی

آیتم طنز با موضوع لهجه شیرازی

طنز "خودمونی" جمعه ها
۷ بهمن ۱۳۹۶