رها نمی شوم

به وقت ترانه

نماهنگ رها نمی شوم با صدای امیر عظیمی

ه وقت ترانه روز هاى زوج ساعت ١٩:٠٠