علیرضا افتخاری قسمت دوم

خوشا شیراز

گفتگوی استاد افتخاری در خوشاشیراز قسمت دوم

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید