علیرضا افتخاری قسمت سوم

خوشا شیراز

گفتگوی علیرضا افتخاری قسمت سوم

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید