علیرضا افتخاری قسمت سوم

خوشا شیراز

گفتگوی علیرضا افتخاری قسمت سوم

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۸ بهمن ۱۳۹۶