علیرضا افتخاری قسمت چهارم

خوشا شیراز

گفتگوی علیرضا افتخاری درخوشاشیراز قسمت جهارم

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید