گفتگوی افسانه کمالی انارکی قسمت دوم

خوشا شیراز

قسمت دوم افسانه کمالی انارکی

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید