از سال 89 تا به حال در خوشاشیراز

خوشا شیراز

مجریانی که در این هفت سال همدل و همراه خوشاشیراز بودند

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید