گفتگوی افسانه کمالی انارکی قسمت سوم

خوشا شیراز

قسمت سوم

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید