گفتگوی افسانه کمالی انارکی قسمت چهارم

خوشا شیراز

قسمت چهارم

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۸ بهمن ۱۳۹۶