آیتم دور قسمت دوم

خوشا شیراز

آیتم دور این قسمت نقاشی

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید