آیتم دور قسمت اول

خوشا شیراز

این فسمت قالی استان فارس هابععله

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید