نماهنگ

خوشا شیراز

نماهنگ صبح جمعه در خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید