علیرضا افتخاری قسمت پنجم

خوشا شیراز

قسمت پنجم گفتگوی علیرضا افتخاری

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید