علیرضا افتخاری قسمت پنجم

خوشا شیراز

قسمت پنجم گفتگوی علیرضا افتخاری

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۸ بهمن ۱۳۹۶