بافت جلیقه

کاشانه مهر

بخش هنری برنامه کاشانه مهر و آموزش بافت جلیقه توسط خانم اجاقی مدرس بافت

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۱ بهمن ۱۳۹۶