نوجوانان 22 بهمن 57

برنامه های ویژه دهه فجر

مستند کودکانی که زمانی در شیراز سرود 22 بهمن را اجرا کردند و اکنون خاطرات خود را از آن دوران در قالب مستند بیان میکنند

دهه فجر
۱۴ بهمن ۱۳۹۶