صبح پیروزی

خوشا شیراز

اجرا سرود صبح پیروزی توسط استاد محمد گلریز در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۴ بهمن ۱۳۹۶