دکتر سید مسعود خاتمی

خوشا شیراز

دکتر سید مسعود خاتمی :

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید