آموزش بورس

کاشانه مهر

ین قسمت از برنامه با گفتگو با آقای دکتر برزیگر میپردازد و ایشان در رابطه بازار سرمایه برای بینندگان توضیحاتی ارائه میدهند

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10