گفتگوی مجید اخشابی در خوشاشیراز

خوشا شیراز

مجید اخشابی در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید