ترانه ایران با صدای مجید اخشابی

خوشا شیراز

ترانه ایران با صدای مجید اخشابی در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۱ بهمن ۱۳۹۶