ترانه ایران با صدای مجید اخشابی

خوشا شیراز

ترانه ایران با صدای مجید اخشابی در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۱ بهمن ۱۳۹۶