آیتم تولد در برنامه خوشاشیراز

خوشا شیراز

آیتم تولد خوشاشیراز هر هفته به یک هنرمند اختصاص دارد

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۱ بهمن ۱۳۹۶