آیتم تولد در برنامه خوشاشیراز

خوشا شیراز

آیتم تولد خوشاشیراز هر هفته به یک هنرمند اختصاص دارد

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۱ بهمن ۱۳۹۶