گذشتن و رفتن پیوسته

به وقت ترانه

معنی دل بستن ؛  ‌معنی پیوستن
معنی  دل کندن ؛گسستن
معنی خاطره ؛ آنچه بر کسی گذشته و در حافظه اش مانده
معنی حافظه ؛ عارضه ضبط و نگهداری مطالب و وقایع
معنی عارضه ؛ اتفاق، پیشامد، مرض عشق
معنی فاصله  ؛ مسافت بین دو چیز یا دو کس

توخیلی دوری.. بهزاد عمرانی
خیلی دوری
توخیلی دوری..
خیلی دور
توخیلی دوری..
خیلی دوری
توخیلی دوری..
خیلی دور

معنی  خستگی
معنی  کهنگی
معنی دلتنگی، بیهودگی

معنی انتخاب  ؛بیرون کشیدن کسی از میان گزینه های موجود
معنی التهاب ؛ افروخته شدن، زبانه کشیدن، اضطراب
معنی اضطراب ؛ هیجانی ناخوشایند همراه با بی قراری
معنی اجتناب ؛ سازوکار دفاعی که در آن فرد از آنچه یادآور موارد ناگوار باشد دوری می کند

توخیلی دوری..
خیلی دوری
توخیلی دوری..
خیلی دور
توخیلی دوری..
خیلی دوری
توخیلی دوری..
خیلی دور

معنی ابتدا
معنی اشتباه
معنی انقضا،‌ انتها
معنی استمرار ؛گذشتن و رفتن پیوسته
تکرار ؛ گذشتن و رفتن پیوسته
تکرار ؛ گذشتن و رفتن پیوسته
تکرار ؛گذشتن و رفتن پیوسته

توخیلی دوری..
خیلی دوری
توخیلی دوری..
خیلی دوری
توخیلی دوری..
خیلی دوری
خیلی دوری..
خیلی دور

ه وقت ترانه روز هاى زوج ساعت ١٩:٠٠
۲۴ بهمن ۱۳۹۶