نوسانات بازار

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر برزیگر کارشناس بورس در رابطه با نوسانات بازار ارز در برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۴ بهمن ۱۳۹۶