گلیم بافی-قسمت اول

کاشانه مهر

آموزش چله کشی در هنر گلیم بافی

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۴ بهمن ۱۳۹۶