طنز اصغرآقو و نوع برخورد با ارباب رجوع در ادارات دولتی

شمعدونی

طنز اصغرآقو با موضوع نوع برخورد نادرست ارباب رجوع در ادارات دولتی

برنامه شمعدونی