طنز اصغرآقو و نوع برخورد با ارباب رجوع در ادارات دولتی قسمت دوم

شمعدونی

طنز اصغرآقو با موضوع برخورد نادرست با ارباب رجوع قسمت دوم در برنامه شمعدونی

برنامه شمعدونی
۲۵ بهمن ۱۳۹۶