اخلاق و عرفان

حرم سوم

سخنرانی  آقای باقری در رابطه با اخلاص و خدا باوری

حرم سوم برنامه ای با رویکرد مذهبی در شبکه فارس
۲۶ بهمن ۱۳۹۶