زهرا سعیدی بازیگر شیرازی در خوشاشیراز

خوشا شیراز

زهرا سعیدی با لهجه شیرازی با مخاطبان خوشاشیراز صحبت کردند

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۸ بهمن ۱۳۹۶