زهرا سعیدی بازیگر شیرازی در خوشاشیراز

خوشا شیراز

زهرا سعیدی با لهجه شیرازی با مخاطبان خوشاشیراز صحبت کردند

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۸ بهمن ۱۳۹۶