بازار محصولات کشاورزی

بازتاب


گفتگو با جناب آقای مهندس رحیمی مدیر بازرگانی جهاد کشاورزی و آقای دکتر رحمانی رئیس بخش اقتصاد مرکز تحقیقات و.آموزش منابع طبیعی فارس در رابطه با بازار محصولات کشاورزی

بازتاب شنبه ها ساعت 21:05
۲ اسفند ۱۳۹۶