حراج آب

خودمونی

آیتم طنز آجتماعی با موضوع بحران کمبود آب

طنز "خودمونی" جمعه ها
۵ اسفند ۱۳۹۶