بیکاری

خودمونی

آیتم طنز با لهجه شیرازی با موضوع بیکاری

طنز "خودمونی" جمعه ها
۵ اسفند ۱۳۹۶