معلم پر قدرت

خودمونی

آیتم طنز معلم و کودک شیطون در برنامه خودمونی

طنز "خودمونی" جمعه ها
۵ اسفند ۱۳۹۶