حریم خصوصی و تلفن همراه

خودمونی

آیتم طنز با موضوع تلفن همراه و رعایت حریم خصوصی 

طنز "خودمونی" جمعه ها
۵ اسفند ۱۳۹۶