پست و مدیریت

خودمونی

آیتم طنز با موضوع بی وفایی پست و مدیریت در برنامه طنز خودمونی

طنز "خودمونی" جمعه ها
۵ اسفند ۱۳۹۶