نوت یا اسکناس

خودمونی

آیتم طنز با موضوع لهجه شیرازی

طنز "خودمونی" جمعه ها
۵ اسفند ۱۳۹۶