آیتم دور قسمت اول

خوشا شیراز

آیتم دور و گفتگو با گردشگران چینی در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۵ اسفند ۱۳۹۶