آیتم دور قسمت دوم

خوشا شیراز

آیتم دور در قسمت دوم با لهجه ی شیرازی با گردشگران گفتگو می کند

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۵ اسفند ۱۳۹۶