نماهنگ

خوشا شیراز

ترانه ی خدایا قلب من پیش تو گیره

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۵ اسفند ۱۳۹۶