گفتگوی دکتر غلامی در برنامه خوشاشیراز

خوشا شیراز

گفتگوی دکتر غلامی رییس بیمارستان ابوعلی سینا در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۵ اسفند ۱۳۹۶