گفتگوی دکتر غلامی در برنامه خوشاشیراز

خوشا شیراز

گفتگوی دکتر غلامی رییس بیمارستان ابوعلی سینا در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۵ اسفند ۱۳۹۶