آیتم چه خبر

خوشا شیراز

آیتم چه خبر با تازه ترین اخبار هنری در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۵ اسفند ۱۳۹۶