آیتم چه خبر

خوشا شیراز

آیتم چه خبر با تازه ترین اخبار هنری در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۵ اسفند ۱۳۹۶