اجرای ترانه ایج توسط حسین میری همراه با ترجمه آن

خوشا شیراز

اجرای ترانه ی ایج استهبان همراه با ترجمه ی آن توسط حسین میری خواننده ی استان فارسی

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۵ اسفند ۱۳۹۶