قسمت دوم گفتگوی حسین میری

خوشا شیراز

حسین میری: من اصالتا از طرف مادر و پدرم اهل ایج استهبان هستم

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۵ اسفند ۱۳۹۶