ترانه تفنگ

خوشا شیراز

ترانه تفنگ با صدای حسین میری در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۵ اسفند ۱۳۹۶